Integritetspolicy

Integritetspolicy

Personuppgiftsansvarig

Det är BSH Home Appliances AB, Landsvägen 32, Box 503, 169 29 Solna (hädanefter varumärket ”Vitvaror”) som är ansvarig för Vitvaror outlet och dess webbplats www.Vitvaror-outlet.se (”Webbplatsen”) och ansvarig för hanteringen av dina personuppgifter. Vitvaror behandlar dina personuppgifter med största omsorg och värnar om din integritet. Av denna anledning, vidtar vi alla tillgängliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att vi och våra tjänsteleverantörer följer gällande dataskyddslagstiftning.

Din integritet

Det är viktigt att du tar del av och förstår Integritetspolicyn och känner dig trygg i vår behandling av dina personuppgifter. Kom ihåg att du alltid är välkommen att kontakta oss om du har några frågor!

För kontaktinformation, vänligen se längst ner i denna policy.

I enlighet med gällande dataskyddslagstiftning vill vi, i denna Integritetspolicy, informera dig om typen samt omfattningen av och syftet med vår insamling, behandling och användning av personuppgifter som inhämtas i samband med din användning av webbplatsen och våra tjänster. Integritetspolicyn beskriver också dina rättigheter gentemot oss och hur du utövar dem. Notera att där det finns personuppgiftsbehandling som enbart hänför sig till vissa specifika tjänster, står detta beskrivet för respektive tjänst under respektive aktuell flik.

Vi behandlar endast dina uppgifter på de sätt som Dataskyddsförordningen medger. Om du exempelvis lägger en beställning i vår e-shop får vi behandla dina uppgifter för att kunna leverera din beställning. Samma sak gäller om du använder andra tjänster på vår webbplats som kräver att dina uppgifter behandlas. Vi får också behandla dina uppgifter om vi har ett berättigat intresse av det. Ett exempel på det är loggdata som vi inhämtar för att se till att webbplatsen kan användas utan problem. Om det skulle vara så att du har ett klagomål beträffande vår personuppgiftsbehandling hittar du information om dina rättigheter samt hur du går tillväga i den sista delen av integritetspolicyn. I följande avsnitt beskrivs mer detaljerad information om hur dina uppgifter inhämtas, behandlas och används (dvs. personuppgiftsbehandlingens typ, omfattning och syfte).

I följande avsnitt beskrivs mer detaljerad information om hur dina uppgifter inhämtas, behandlas och används (dvs. personuppgiftsbehandlingens typ, omfattning och syfte).

Personuppgifter

Personuppgifter är all slags information som kan användas för att identifiera en fysisk person som är i livet. Det kan tex vara ditt namn, din postadress, e-postadress eller ditt telefonnummer.

Uppgifter vi samlar in som standard

Som standard loggar vi varje användning av Webbplatsen för att kunna åtgärda fel och reda ut säkerhetsincidenter. Detaljer avseende den information som vi samlar in när du besöker Webbplatsen redovisas nedan under punkten ”Loggdata i webbserver” och ”Användarprofiler som vi använder”.

Alla personuppgifter som du gör tillgängliga för oss används och bearbetas av oss i det syfte som du lämnade uppgifterna. Information som du till exempel lämnar via kontaktformulär eller e-post används för att behandla din förfrågan.

Loggdata i webbserver

Av användarvänliga skäl skickar din webbläsare automatisk information (loggdata) till vår webbserver varje gång du besöker Webbsidan. En del av denna information lagras i loggfiler till exempel följande:

• Datum och tidpunkt för besöket

• Webbadress (URL) till webbplatsen som länkade hit

• Filer som använts

• Datavolym som överförts

• Webbläsartyp och version

• Operativsystem

• ID-nummer (anonymiserad)

Som allmän regel analyserar vi loggdata endast för att analysera funktionsfel på Webbsidan eller för att reda ut säkerhetsincidenter. Informationen är nödvändig av användarvänliga skäl för att kunna leverera det innehåll som du begär vid ditt användande av Webbsidan. Loggdatan analyseras dessutom av statistiska skäl för att förbättra Webbsidan och dess undersidor.

Användarprofiler som vi använder

Vi använder cookies och spårningspixlar för att samla in data om din användning av Webbsidan i marknadsföringssyfte (via e-post och övrig digital marknadsföring), såsom för information om kampanjer, produkter eller erbjudanden, och för marknadsanalyser samt för att kunna anpassa Webbsidan efter användarnas behov. Insamlingen av användardata och skapandet av en användarprofil sker anonymiserat med hjälp av en cookie-ID. Vi skapar och lagrar alltså användarprofiler endast i anonym form och kombinerar aldrig dem med ditt namn eller någon annan information, tex din e-postadress, som kan avslöja din identitet.

Du kan läsa mer om hur vi använder cookies här

Webbanalysverktyg: Google Analytics

Vi använder analys-cookies och/eller JavaScript för att inhämta och behandla användningsdata om ditt besök på webbplatsen och din användning av länkar i nyhetsbrevet (i tillämpliga fall). Syftet är att mäta användarinteraktionen på webbplatsen och anpassa den (och eventuellt nyhetsbrevet) på bästa sätt. Dina användningsdata inhämtas  och används för att skapa en pseudonymiserad användarprofil med ett cookie-ID. Din IP-adress kommer inte att lagras eller kommer att anonymiseras omedelbart efter att den har lagrats.
Vi använder Analytics-tjänsten som tillhandhålls av Google LLC 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 USA (hädanefter kallad ”Google”) för att inhämta användningsdata och generera användarprofiler. Informationen om din användning av vår webbplats kommer att överföras till Googles servrar, analyseras och returneras till oss endast som aggregerade data. Denna information gör det möjligt för oss att identifiera trender för hur webbplatsen i allmänhet används. Användarprofilernas resultat kopplas inte med ditt namn, din e-postadress eller annan information som kan identifiera dig.
Användningsdata sparas av den anlitade tjänsten i högst 50 månader från insamlingsdatumet.
Inaktivering: Du kan förhindra Googles insamling och användning av data (cookies och IP-adress) genom att hämta och installera webbläsartillägget Google Analytics Opt-out som du hittar på: https://tools.Google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.
Du hittar information om hur Google Analytics-cookies fungerar och om Googles integritetspolicy på: https://policies.Google.com/privacy.

Information som du kan komma att lämna till oss

Vid användning av våra tjänster kan du direkt eller indirekt komma att lämna information till oss. När du ringer till vår Kundservice, kan samtalet komma att spelas in och om du chattar med vår Kundservice kan texterna analyseras. Ytterligare information kan du komma att lämna vid varje ny dialog med oss (via telefon, sms, e-post, kontaktformulär eller genom användandet av Webbsidan). Detta innefattar även information som du lämnar när du registrerar dig på till exempel MyBosch eller i vår e-shop.

Information som du kan komma att lämna till oss är bland annat:

• För- och efternamn

• Adress

• Telefonnummer

• E-postadress

• Information om varor/tjänster som du köpt hos/av oss

• Historisk information om dina tidigare köp

• Servicestatus och servicehistorik, som till exempel returer, reklamationer, reparationer och uppgraderingar av produkter som du har gjort eller begärt

• Information om hur du använder webbplatsen, inklusive svarstid för webbplatsen, metod för ankomst och lämnande, vilka eventuella nedladdningsfel som inträffat och leveransnotiser när vi kontaktar dig

• Enhetsinformation, såsom IP-adress som används för att ansluta din dator till internet, språkinställningar, browserinställningar, tidszonsinställningar, operativsystem och plattform och skärmupplösning

• Din geografiska placering i aggregerad form

• Faktureringsuppgifter

Begäran via e-post

När du kontaktar oss via e-post lagras de uppgifter du lämnar och används för att bearbeta din begäran och för eventuella uppföljningsfrågor.

Vår behandling av dina personuppgifter

I samband med att du köper varor eller tjänster av Bosch Outlet kan dina personuppgifter komma att sparas och användas för att tillhandahålla, utföra och förbättra våra tjänster.

Med stöd av köpeavtalet kommer dina personuppgifter att användas för att:

• Genomföra ditt köp av varor och tjänster och vid behov verifiera din identitet.

• Ge dig kundsupport och information om produkter och tjänster som du ber oss om.

• Administrera, utveckla, förbättra och testa våra tjänster och de system som de tillhandahålls i.

• Marknadsföra produkter och tjänster.

• Genom cookies spara dina webinställningar för att skapa en personlig användarupplevelse samt kunna rikta relevanta marknadserbjudanden till dig.

Vitvaror behandlar även personuppgifter med stöd av intresseavvägning för att:

• Utvärdera och förbättra våra sortiment och tjänster och de system som de tillhandahålls i som tex genom felsökning, dataanalys, utveckling och testning, och liknande (affärsutveckling och kvalitetssyfte)

• Hantera kundtjänstärenden och svara på förfrågningar, klagomål och liknande (ge en bra service, kvalitet och utbildning)

• Förhindra missbruk av en tjänst (förhindra, förebygga och utreda brott)

• Spara påbörjad orderläggning/kundkorg (ge en bra service)

Bosch kommer även samla in och behandla personuppgifter för att följa tillämplig lagstiftning som tex bokföringslagen och  skattelagstiftning.

Vilka kan vi komma att dela information till?

Vi kan i vissa fall komma att överföra eller dela din information till utvalda tredje parter. Vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå när den är överförd eller delad till sådana tredje parter.

Bolag som är del av Bosch-koncernen och våra leverantörer/samarbetspartners

Bosch kan komma att överföra dina personuppgifter till andra bolag i Bosch-koncernen och till våra leverantörer/samarbetspartners för utförandet av våra kontraktuella skyldigheter gentemot dig och för andra syften som framgår av denna Integritetsspolicy.

För det fall tjänsteleverantörerna/samarbetspartnerna har förbundit sig att agera enligt våra strikta instruktioner vid personuppgiftsbehandling, såsom personuppgiftsbiträden i enlighet med dataskyddslagstiftningen, behövs inte ditt särskilda medgivande till dessa externa parter för att de ska kunna bearbeta dina personuppgifter. Om gällande dataskyddsbestämmelser skulle kräva att vi inhämtar ditt särskilda medgivande för att få lämna ut dina personuppgifter till dessa tjänsteleverantörer/samarbetspartners, kommer vi givetvis att informera dig separat och inte vidarebefordra några personuppgifter utan ditt medgivande.

Myndigheter

Bosch kan komma att lämna ut nödvändig information till myndigheter, såsom polisen, skatteverket eller andra myndigheter om vi måste enligt lag eller om du har godkänt att vi gör det.

Vid avyttring

För det fall Bosch säljer eller köper någon verksamhet eller tillgångar kan vi komma att lämna dina personuppgifter till en framtida säljare eller köpare av sådan verksamhet eller tillgångar. På samma sätt kan Bosch lämna och dela personuppgifter om Boschs kunder, för det fall Bosch eller en väsentlig del av alla Boschs tillgångar förvärvas av en tredje part.

Var lagrar vi dina personuppgifter?

Vi strävar alltid efter att behandla dina personuppgifter inom EU/EES. Uppgifterna kan dock i vissa situationer komma att bli flyttad till ett land utanför EU/EES och där bli behandlad av ett företag inom Bosch-koncernen eller av någon annan av Boschs leverantörer. Då Bosch är fast besluten att alltid skydda dina personuppgifter, kommer vi att vidta alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att uppgifterna hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå jämförbar med och i samma nivå som det skydd som erbjuds inom EU/EES.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar dina personuppgifter endast så länge som det är nödvändigt för att uppfylla syftet varmed personuppgifterna behandlas såsom att uppfylla våra kontraktuella skyldigheter gentemot dig och för att uppfylla lagstadgade lagringstider.

Vad gör vi inte med dina uppgifter?

Bosch kommer inte att sälja dina personuppgifter till tredje part såvida du inte samtycker till detta eller det krävs enligt gällande lagstiftning.

Uppgifter om minderåriga

Minderåriga får inte överföra personuppgifter till oss utan målsmans medgivande.

Dina rättigheter som registrerad

Din rätt till information om dina uppgifter (s.k. registerutdrag)

Du har rätt att kostnadsfritt begära att få tillgång till de personuppgifter vi behandlar om dig. Informationen lämnas i form av ett utdrag. Vid en begäran om registerutdrag kan vi komma att fråga om ytterligare uppgifter för att säkerställa en effektiv hantering och att informationen lämnas till rätt person.

Din rätt att korrigera och komplettera dina uppgifter

Du kan begära att dina personuppgifter rättas ifall uppgifterna är felaktiga. Inom ramen för det angivna ändamålet har du också rätt att komplettera eventuellt ofullständiga personuppgifter.

Din rätt till radering av dina uppgifter

Du kan begära radering av personuppgifter vi behandlar om dig ifall:

• Uppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de har samlats in eller behandlats.

• Du invänder mot en intresseavvägning vi har gjort baserat på berättigat intresse och ditt skäl för invändning väger tyngre än vårt berättigade intresse.

• Du invänder mot behandling för direktmarknadsföringsändamål.

• Personuppgifterna behandlas på ett olagligt sätt.

• Personuppgifterna måste raderas för att uppfylla en rättslig förpliktelse vi omfattas av.

• Personuppgifter har samlats in om ett barn (under 13 år) som du har föräldraansvaret för och insamlandet har skett i samband med erbjudande av informationssamhällets tjänster (tex sociala medier).

Tänk på att vi kan ha rätt att neka din begäran ifall det finns legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera vissa personuppgifter. Dessa skyldigheter kommer från bokförings- och skattelagstiftning, bank- och penningtvättslagstiftning, men också från konsumenträttslagstiftning. Det kan också hända att behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk. Om vi är förhindrade att tillmötesgå en begäran om radering kommer vi istället att blockera personuppgifterna från att kunna användas till andra syften än det syfte som hindrar den begärda raderingen.

Din rätt till begränsning

Du har rätt att begära att vår behandling av dina personuppgifter begränsas och att uppgifterna då enbart ska lagras av oss i följande situationer:

• Under den tid det tar för oss att kontrollera om uppgifterna är korrekta, om du bestrider uppgifternas korrekthet

• Om behandlingen är olaglig och du motsätter dig att uppgifterna raderas och istället vill att vi begränsar användningen av dessa

• Om du, trots att vi inte behöver uppgifterna längre, vill att vi behåller dem för att du ska kunna använda dessa för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsligt anspråk; eller i väntan på kontroll av vems berättigade skäl, dina eller våra, som väger tyngst om du har gjort en invändning mot behandlingen.

I vissa fall kan vi dock inte tillmötesgå en begäran om begränsning till exempel om uppgifterna behövs för att vi ska kunna försvara våra rättigheter eller skydda någon annan persons rättigheter. Om begränsning sker kommer vi att underrätta dem, till vilka vi har lämnat ut dina uppgifter, att begränsning har skett. Vi kommer även att på din begäran informera dig om till vem/vilka information om begränsning har lämnats ut.

Din rätt att återta samtycke

Om behandlingen grundar sig på samtycke kan du när som helst dra tillbaka ditt samtycke till behandling av dina uppgifter.

Din rätt till dataportabilitet

Du har rätt att begära att få ut dina personuppgifter i ett maskinläsbart format och har rätt använda sådana personuppgifter på annat håll om personuppgifterna du har lämnat till oss behandlas med stöd av ditt samtycke eller om behandlingen grundar sig på avtal med oss. En förutsättning för dataportabilitet är att överföringen är tekniskt möjlig och kan ske automatiserat.

Länkar till andra webbsidor

Webbplatsen innehåller länkar till andra webbsidor inom Boschkoncernen. Om du besöker andra webbsidor inom Boschkoncernen gäller inte längre Vitvaror-outlets användarvillkor och integritetspolicy. Vi rekommenderar att du läser användarvillkoren för dessa webbsidor.

Hur skyddas dina personuppgifter?

Vi har vidtagit tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina uppgifter från förlust, manipulation och obehörig åtkomst. Vi anpassar fortlöpande våra säkerhetsåtgärder i enlighet med framstegen och utvecklingen på det tekniska området. För att tex göra kortköp så säkra som möjligt, skickas all information i krypterad form. Detta innebär att informationen överförs via en säker anslutning och att dina personuppgifter inte kan läsas av utomstående. Endast de personer som faktiskt behöver behandla dina personuppgifter för att vi ska kunna uppfylla våra angivna ändamål har tillgång till dem.

Hur vi kan använda din användarprofil till marknadsföring

Vi använder olika marknadsföringsverktyg på vår webbplats om du har gett oss tillstånd att göra det. Tillstånd kan du exempelvis ge oss genom ditt samtycke via vår cookie banner. Marknadsföringsverktygen vi använder gör det möjligt för oss att ge dig information om våra produkter på vår webbplats och andra webbplatser som kan vara av intresse för dig under din användning av vår webbplats. För detta ändamål samlar och bearbetar vi ditt användarbeteende när du besöker vår webbplats, till exempel de sidor du besökt på vår webbplats, navigationsmönster, köpta produkter och liknande uppgifter. Insamlingen av dina användningsuppgifter och skapandet av en användarprofil utifrån dessa uppgifter utförs på ett uppgiftssparande sätt med hjälp av ett cookie-ID eller annan teknik.

Vi använder även marknadsföringsverktyg från partners. Våra partners är ansvariga för sin behandling av dina uppgifter. Nedan hittar du information om vilka teknologier och partners vi använder oss av, samt information om hur du kan förhindra insamling och behandling av uppgifterna som beskrivs här ovan. Vi hänvisar separat till marknadsföringsverktyg som vi ansvarar för.

Vi använder marknadsföringsverktyg för att placera annonser som är relevanta för användare på våra egna webbplatser och på tredjepartswebbplatser. Marknadsföringsverktygen kan vidare användas för att förbättra våra kampanjresultatrapporter och förhindra att en användare ser samma annonser mer än en gång. Dessutom kan vi också registrera om annonserna har fått avsedd effekt exempelvis genom att en användare som sett en annons vi har placerat ut senare köper något på vår webbplats genom att använda samma webbläsare. När du besöker vår webbplats upprättar din webbläsare automatiskt en direkt anslutning till servern hos respektive tjänsteleverantör. Genom denna integration får tjänsteleverantören information om att du besökt relevanta delar av vår webbplats eller att en annons har klickats på och skickar motsvarande utvärderingar till oss.

Om du har en tjänst registrerad hos en tjänsteleverantör så kan denna tjänsteleverantör härleda besöket till ditt konto. Även om du inte är registrerad hos den berörda tjänsteleverantören, eller inte har loggat in, så kommer din IP-adress att överföras till tjänsteleverantören som en del av den ovannämnda tekniska processen, om det är nödvändigt för tillhandahållandet av tjänsten. Exempelvis skapar vissa tjänsteleverantörer en användarprofil även för icke-registrerade eller ej inloggade användare som inte är kopplade till ett konto hos tjänsteleverantören på grundval av den överförda informationen. Du kan undvika detta om du inte öppnar innehåll av en tjänsteleverantör på vår webbplats (exempelvis videor från tredje part).

Vi använder även teknik för att förbättra kvaliteten på våra annonser. Kvalitetsförbättringar inkluderar, bland annat, att annonser endast delges användare som potentiellt är intresserade av våra produkter och tjänster samt för användare som uppfyller vissa krav (så kallade ”anpassade målgrupper”).

Här nedanför informerar vi dig om tjänsteleverantörerna av de marknadsföringsverktyg som används av oss, deras dataskyddsbestämmelser och även om hur du kan- av respektive tjänsteleverantör- permanent förhindra insamling av användaruppgifter. För att förhindra att cookies sätts på din webbläsare kan du även inaktivera användningen av cookies direkt via inställningarna för din webbläsare samt ta bort de cookies som redan har satts in. Observera att den åtgärden inte tar bort användarprofiler som redan skapats av tjänsteleverantören, utan endast förhindrar den framtida insamlingen av ytterligare användaruppgifter.

Google Ad Server

Vi använder onlinemarknadsföringsverktyget Google Ad Server (tidigare BoubleClick)från Google LLC,1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (”Google”).

Användaruppgifterna kommer att raderas efter 540 dagar från tidpunkten för insamling. För mer information om ”DoubleClick” kan du besöka https://www.google.de/doubleclick, eller Googles generella privacy policy: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

Vi är ansvariga för vår användning av Googles onlinemarknadsföringsverktyg. Vi har ingått ett personuppgiftsbiträdesavtal med Google där det framgår att våra kunders personuppgifter får behandlas i enlighet med våra instruktioner, att de inte får vidarebefordras till tredje part och att de måste vara adekvat tekniskt skyddade.

Opt-out: För att permanent förhindra insamling av användardata erbjuder Google en plugin för webbläsare: http://www.google.com/settings/ads/plugin. För att inaktivera enbart intressebaserade annonser så kan du blockera användningen av tredjepartscookies eller cookies från domänen ”www.googleadservices.com” eller inaktivera intressebaserade annonser genom den här länken: https://www.google.de/settings/ads.

Facebook Pixels och anpassade målgrupper

Vi använder onlinemarknadsföringsverktyget ”Facebook Pixels and Custom Audiences” från Facebook Inc. 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA och, om du är bosatt inom EU, Facebook Ireland Ltd. 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland (”Facebook”).

Facebook ansvarar för sin behandling av dina personuppgifter som en del av Facebooks ”data usage policy”. Du kan hitta information om Facebook-annonser och Facebook Pixels genom följande länkar: https://www.facebook.com/policy och https://www.facebook.com/business/help/651294705016616.

Opt-out: För att permanent förhindra insamling av användaruppgifter, använd följande länk: [Opt-out Link]. Som registrerad Facebook-användare kan du också ställa in vilka typer av annonser som ska visas för dig inom Facebook. För att göra detta, följ länken här: https://www.facebook.com/settings/?tab=ads.

Google Ads & Remarketing

Vi använder onlinemarknadsföringsverktyget ”Google Ads & Remarketing” från Google LLC,1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (”Google”). Vi är ansvariga för vår användning av Googles onlinemarknadsföringsverktyg.

De cookies som används i tjänsten förlorar vanligtvis sin giltighet efter 30 dagar och är inte avsedda att identifiera dig personligen. Google ger oss enbart statistiska utvärderingar. Google bearbetar dina uppgifter i enlighet med Googles ”data usage policy”. Du kan hitta mer information genom att klicka på följande länk: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy.

Opt-out: För att permanent förhindra insamling av användardata erbjuder Google en plugin för webbläsare: http://www.google.com/settings/ads/plugin. För att inaktivera enbart intressebaserade annonser så kan du blockera användningen av tredjepartscookies eller cookies från domänen ”www.googleadservices.com” eller inaktivera intressebaserade annonser genom den här länken: https://www.google.de/settings/ads.Intressebaserade annonser kan även inaktiveras via länken: http://www.aboutads.info/choices om leverantören har gått med i den självreglerande kampanjen ”About ads”.

Sociala nätverk och liknande nätverk och tjänster

Innehåll från vår webbplats kan delas på sociala nätverk med hjälp av integrerade sociala medieknappar. Medieknapparna underlättar delning av innehåll och är integrerade med enkla hyperlänkar istället för sociala plugins utvecklade av leverantörer av de sociala nätverken. Detta säkerställer att dina uppgifter inte automatiskt överförs till sociala nätverksservrar så snart du kommer till vår webbplats. När du delar innehåll från vår webbplats överför vi bara information som krävs för att dela relevant innehåll (till exempel länken till innehållet du vill dela) till det sociala nätverket och vi överför inte personuppgifter när detta sker.

Tänk på att du kan finna enkla länkar till vår webbplats på sociala nätverk. Om du följer en länk från vår webbplats till ett socialt nätverk, eller om du loggar in på ett socialt nätverk för att dela innehåll från vår webbplats, behandlas dina uppgifter av leverantören av det sociala nätverket ifråga.

Om du är registrerad och inloggad i nätverk eller tjänster som kräver registrering när du använder vår webbplats eller enskilda funktioner (till exempel Vimeo, YouTube), kan respektive nätverk eller tjänst samla in uppgifter om din användning eller inställningar, till exempel vilka videor du spelat upp och videornas spelningsstatus. Varje nätverk eller tjänst är ansvarig för sin insamling av dessa uppgifter och personuppgifter behandlas under dessas personuppgiftsansvar. Om du vill ha information om syftet och omfattningen av personuppgiftsinsamling, vidare bearbetning och användning av personuppgifter av respektive tjänste- eller nätverksleverantör, samt dina rättigheter och alternativ för inställningar för att skydda din integritet så hänvisar vi till den information om skydd för personuppgifter som finns tillgänglig på webbplatsen hos respektive tjänste- eller nätverksleverantör.

Din kontaktperson för alla frågor om personuppgifter

Vårt dataskyddsombud övervakar att vi följer gällande lagstiftning och behandlar dina personuppgifter på ett korrekt sätt. För att utöva dina rättigheter enligt GDPR, fyll I formuläret. För övriga frågor som berör dataskydd: dataprotection-SE@bshg.com

Tillsynsmyndighet

Integritetsskyddsmyndigheten är den tillsynsmyndighet som i Sverige övervakar att de som behandlar personuppgifter följer dataskyddsförordningen. Om du anser att Bosch behandlar dina personuppgifter i strid med dataskyddsförordningen har du rätt att lämna in ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten.

Kontaktuppgifter

Telefonnummer: 08-657 6100

E-post: imy@imy.se

Ändringar av denna Integritetspolicy

Denna Integritetspolicy kan komma att ändras vid behov för att till exempel kommunicera eventuella ändringar av våra tjänster som är av relevans för dataskyddet, på grund av teknisk utveckling, vid ändringar i Boschs organisation eller affärsstrategi eller för att uppfylla lagkrav. Av denna anledning uppmanar vi dig att hålla dig uppdaterad om eventuella förändringar i denna policy genom att besöka vår webbplats.

Integritetspolicyn uppdaterades senast den 12 februari 2020

Giltig från: 2018-05-25 Version: 1.0