Villkor

Villkor för användning av hemsidan

Denna sida (tillsammans med övriga villkor som anges på Vitvaror-outlet.se hemsida) beskriver de villkor som gäller för användandet av Vitvaror-outlet hemsida http://www. Vitvaror-outlet.se (”Webbsidan”). Läs dessa användarvillkor noggrant innan du börjar använda Webbsidan. Genom att använda Webbsidan, accepterar du dessa användarvillkor. Om du inte accepterar dessa användarvillkor, vänligen avstå från att använda Webbsidan.

Information om oss

Webbsidan drivs av BSH Home Appliances AB (”BSH”). BSH Home Appliances AB
Box 503
SE-169 29 Solna

Besöksadress:
Landsvägen 32
Solna/Sundbyberg

Tel: +46 (8) 734 12 00
Org nr.: 556201-4182
VAT nr.: SE556201418201

Din användning av Webbsidan

Du får endast använda Webbsidan för lagliga ändamål. Du får inte använda Webbsidan:

a) på ett sätt som bryter mot gällande nationell eller internationell lag eller förordning
b) i syfte att skada eller försöka skada minderåriga på något sätt
c) genom att medvetet överföra uppgifter, skicka eller överföra material som innehåller virus, trojanska hästar, maskar, tidsbomber, tangentloggare, spyware, adware eller andra skadliga program eller liknande datorkoder som syftar till att påverka driften av någon programvara eller hårdvara.

Härtill intygar du att du inte kommer att använda Webbsidan för att:

a) sprida skräppost eller obeställt e-postmaterial
b) utge dig för att representera Vitvaror-outlet
c) förfalska rubriker eller på annat sätt manipulera innehållet på Webbsidan för att dölja dess ursprung eller material som sickas via Webbsidan
d) lämna falska uppgifter om din anknytning till personer eller företag
e) agera på ett sätt som negativt påverkar andra användares möjligheter att använda Webbsidan
f) ägna dig åt brottsliga aktiviteter
g) publicera eller sprida material som är ett brott mot eller inkräktar på andras rättigheter eller som är olagligt, kränkande, att räkna som förtal, vulgärt eller på annat sätt stötande eller som innehåller reklam för eller anbud kopplade till produkter eller tjänster
h) samla in eller lagra personuppgifter om andra användare utan deras uttryckliga godkännande
i) bryta mot användares rätt att dra tillbaka sådana godkännande som beskrivs i h).

Om du bryter mot Vitvaror-outlet:s användarvillkor är du ersättningsskyldig för den skada Vitvaror-outlet och dess närstående bolag kan komma att drabbas av till följd av dina handlingar.

Immateriella rättigheter

Vitvaror-outlet är ägare eller licenstagare av alla immateriella rättigheter som finns på Webbsidan och som publiceras på den. Du får lov att ta del av, hämta och/eller använda information på Webbsidan uteslutande för personligt och icke-kommersiellt bruk. Denna rätt utgör inte en överlåtelse av äganderätten till materialet eller till kopior av materialet. Notera att du inte får göra några som helst ändringar i materialet, du får inte reproducera, sprida, offentligt visa eller spela upp eller på annat sätt använda eller förmedla det till allmänheten eller i kommersiellt syfte. Du får inte heller använda illustrationer, fotografier, video- eller ljudsekvenser eller någon grafik utan att ange källan. Materialet på Webbsidan får inte användas för kommersiella ändamål utan att inhämta Vitvaror-outlet:s godkännande i förväg.

Genom att använda Webbsidan förbinder du dig att följa all internationell och lokal upphovsrättslig lagstiftning samt att förhindra otillåten distribution och kopiering av materialet.

Länkar samt information på Webbsidan

Vitvaror-outlet.se gör inga utfästelser och lämnar inga garantier för riktigheten i länkar eller annan information som finns på Webbsidan. Vitvaror-outlet.se lämnar inga garantier beträffande materialets/innehållets korrekthet eller fullständighet, ej heller beträffande tillförlitligheten hos rekommendationer, åsikter, uttalanden och annan information som visas eller sprids via Webbsidan. All information tillhandahålls och är avsedd att användas med insikten om att Vitvaror-outlet.se inte kan hållas ansvarig för förlust, skadeståndsskyldighet, skada eller kostnad av något som helst slag som uppkommer helt eller delvis, direkt eller indirekt till följd av användning eller förlitande på sådan information eller på sådan person. Vitvaror-outlet.se friskriver sig uttryckligen från varje form av utfästelser och garantier, uttryckliga och underförstådda, inklusive men inte begränsat till garantier beträffande säljbarhet eller lämplighet för ett visst syfte, försäkringar om att innehållet inte inkräktar på tredje parts rättigheter eller beträffande driften av Webbsidan och innehållet, med undantag för de områden där lagen så förbjuder.

Vitvaror-outlet.se garanterar inte att Webbsidan eller servrar där Webbsidan ligger eller elektroniska meddelanden som skickas av Vitvaror-outlet.se är fria från virus eller andra skadliga inslag.

Tillhandahållande av länkar ska inte tolkas som att Vitvaror-outlet.se eller Webbsidan stöder, samarbetar med, är knutet till eller har juridisk rätt att använda varumärken, märken, logotyper eller copyrightsymboler som visas i eller som kan öppnas via länkarna eller att länkande webbsidor har rätt att använda varumärken, märken, logotyper eller copyrightsymboler som tillhör Vitvaror-outlet.se eller dess närstående bolag eller dotterbolag.

Skyldighet att begränsa förluster

Utan inverkan på den ansvarsbegränsning som finns angiven i dessa användarvillkor, ska du vidta alla rimliga åtgärder för att begränsa dina förluster som uppstår i samband med skadeståndsanspråk eller en process (oavsett om det gäller försummelse, avtalsbrott eller något annat) som du framställer eller inleder gentemot Vitvaror-outlet.se.

Externa länkar till Webbsidan

Alla länkar till Webbsidan måste först godkännas skriftligen av Vitvaror-outlet.se, utom i följande fall;

a) länken innehåller enbart texten ”Vitvaror-outlet.se” och innehåller inte något av Vitvaror-outlet.se eller dess licenstagares/licensgivares upphovsrättsskyddade varumärken
b) länken pekar enbart till www.Vitvaror-outlet.se-home.seoch inte till sidor längre ner i webbplatshierarkin
c) när användaren klickar på länken visas sidan i fullskärm i ett webbläsarfönster med fullständiga funktioner och komplett navigering, inte som en ram på den länkade webbsidan
d) länkens utseende, placering och övriga egenskaper ger inte det falska intrycket att en juridisk enhet eller dess aktiviteter eller produkter är knutna till eller stöds av Vitvaror-outlet.se och är inte heller utformade på ett sätt som kan skada eller urvattna den goodwill som är förknippad med Vitvaror-outlet.se eller dess närstående bolags namn och varumärken. Vitvaror-outlet.se förbehåller sig rätten att när som helst och efter eget gottfinnande dra tillbaka rätten att länka till Webbsidan.

Ändringar på och eventuella driftstopp av Webbsidan

Vi strävar efter att uppdatera Webbsidan regelbundet och kan ändra innehållet när som helst. Vitvaror-outlet.se förbehåller sig därför rätten att när som helst göra ändringar i, korrigera fel eller utlämnanden i delar av Webbsidan, göra andra ändringar på Webbsidan eller i de material och produkter, tjänster och priser (i förekommande fall) som finns beskrivna på Webbsidan utan föregående meddelande. Du förväntas kontrollera denna sida då och då för att ta notis om eventuella förändringar vi gjort.

Driftsstopp för underhåll m.m. kan förekomma på hemsidan. Vitvaror-outlet.se ansvarar inte för störningar, avbrott eller andra problem som kan förekomma på hemsidan. Om behov uppstår, kan Vitvaror-outlet.se avbryta tillgång till Webbsidan eller stänga den på obestämd tid.

Tillgång till Webbsidan från områden och platser utanför Sveriges gränser

Vitvaror-outlet.se lämnar inga garantier om huruvida materialet på Webbsidan är lämpligt eller tillgängligt för användning på platser utanför Sverige och tillgång till det från områden där innehållet är olagligt förbjuds härmed. Om du använder Webbsidan från platser utanför Sverige ansvarar du själv för att uppfylla gällande lagstiftning på platsen.

Information om dig och om dina besök på Webbsidan

Vitvaror-outlet.se behandlar information om dig i enlighet med vår Integritetspolicy.Genom att använda Webbsidan samtycker du till sådan behandling och du garanterar att alla uppgifter som du lämnat om dig är korrekt.

Service

Service tillhandahålls av BSH Home Appliences AB. Kontakta Kundservice för produktrelaterade frågor, frågor om ditt servicebesök. Telefonnummer: 0771 – 19 70 00

Uppladdning av material på Webbsidan

Allt eventuellt material du laddar upp på Webbsidan betraktas som icke-konfidentiell och i samband med att du lämnar ut sådant material till Vitvaror-outlet.se överlämnar och överför du alla immateriella rättigheter till sådant material till Vitvaror-outlet.se och Vitvaror-outlet.se har därför rätt att använda, kopiera, distribuera och lämna ut sådant material till tredje part.

Vitvaror-outlet.se förbehåller sig rätten att efter eget gottfinnande ta bort eventuellt material och uppgifter som du laddat upp/publicerat på Webbsidan.

Användarkonton

Du kan i vissa fall vara tvungen att öppna ett konto för att få tillgång till skyddade delar av Webbsidan. Du måste då genomgå en registreringsprocess genom att lämna fullständiga och korrekta uppgifter i enlighet med det aktuella registreringsformuläret. Du ombeds i så fall också att välja ett lösenord. Du bär själv hela ansvaret för att ditt lösenord och konto förblir hemliga och skyddade. Du bär även hela ansvaret för alla aktiviteter som utförs på kontot. Du förbinder dig att genast underrätta Vitvaror-outlet.se om obehörig användning av kontot eller andra säkerhetsintrång. Vitvaror-outlet.se ansvarar inte för eventuella förluster som drabbar dig till följd av att någon annan använder ditt lösenord eller konto.

Tillämplig lag

Din användning av Webbsidan och dessa användarvillkor är underställda svensk materiell rätt utan tillämpning av dess lagvalsregler.

Tack för att du besöker Webbsidan!